ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ40221
People Selena the Tajana Queen
การอ่านเรื่อง People และนักเรียนให้เหตุผลถึงดารา/นักร้องที่ชื่นชอบ
การอ่านเรื่อง People และนักเรียนให้เหตุผลถึงดารา/นักร้องที่ชื่นชอบ
แบบฝึกหัดดูภาพแล้วตอบคำถามเกี่ยวกับบุคคลในภาพ
แบบฝึกหัดตอบคำถามโดยการจับคู่และศัพท์ในบทเรียน