ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ40221
People Let's use it.
ทบทวนเรื่อง People
ทบทวนเรื่อง People
แบบฝึกหัดการตรวจสอบคำสรรพนามว่าแทนคำใดในเรื่อง
ตัวอย่างประโยค Addition, Logical Sequence, Contrast, Emphasis
แบบฝึกหัดการจับใจความสำคัญ