ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ40221
Music A Note on Tejina Music
อ่านเรื่อง Music and Sngers และประเภทของเครื่องดนตรี
อ่านเรื่อง Music and Sngers และประเภทของเครื่องดนตรี
คำศัพท์และแบบฝึกหัดการเติมคำศัพท์
อ่านเรื่อง Tenjina Music และตอบคำถาม