ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ40221
Music Music Transcend Boundaries
ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
คำศัพท์จากใบความรู้
อ่านเรื่อง The Edqe and Bono from U2
อ่านเรื่อง The Edqe and Bono from U2 แบบ scanning แล้วทำแบบฝึกหัด