ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ40221
Environment Health and Your Environment
แบบฝึกหัดจากเรื่องที่อ่านข้อที่ 1
แบบฝึกหัดจากเรื่องที่อ่านข้อที่ 1
แบบฝึกหัดจากเรื่องที่อ่านข้อที่ 2-3
การใช้ possessive และตัวอย่าง