วิทยาศาสตร์ ว41101
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ (1)
กิจกรรม 1.1 ตอนระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (ระดมความคิด)
กิจกรรม 1.1 ตอนระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (ระดมความคิด)
กิจกรรม 1.1 ตอนระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (การใช้เครื่องมือเก็บข้อมูล)
กิจกรรม 1.1 ตอนระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (สรุปผลการทดลอง คำถามท้ายการทดลอง)
นักเรียนนำเสนอระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เช่น ป่าชายเลน หอดูนก ต้นโกงกาง