วิทยาศาสตร์ ว41101
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ (2)
องค์ประกอบของระบบนิเวศ
องค์ประกอบของระบบนิเวศ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ในแง่การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย