วิทยาศาสตร์ ว41101
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ (2)
กิจกรรมศึกษา ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแง่ของประโยชน์
กิจกรรมศึกษา ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแง่ของประโยชน์
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ในแง่ของประโยชน์ เช่น ฝ่ายได้ประโยชน์ ฝ่ายเสียประโยชน์ ฝ่ายไม่ได้ไม่เสียประโยชน์
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิต เช่น บางชนิดแก่งแย่งกัน บางชนิดพึ่งพาอาศัย บางชนิดถูกอาศัย