วิทยาศาสตร์ ว41101
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ (2)
ตัวอย่างการศึกษา จำนวนประชากรของหมาป่าและกวางมูส
ตัวอย่างการศึกษา จำนวนประชากรของหมาป่าและกวางมูส
วิเคราะห์กราฟแนวโน้ม การเพิ่มประชากรของโลก
กิจกรรม 1.4 แนวโน้มการเพิ่มประชากรมนุษย์ ของโลกและประเทศไทย