วิทยาศาสตร์ ว41101
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม คนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภททรัพยากรธรรมชาติ - ทรัพยากรหมุนเวียนสภาพ
ประเภททรัพยากรธรรมชาติ - ทรัพยากรหมุนเวียนสภาพ
ประเภททรัพยากรธรรมชาติ - ทรัพยากรที่หมดสิ้นสภาพได้, ทรัพยากรที่ฟื้นสภาพได้
คำถามเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติ