วิทยาศาสตร์ ว41101
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม คนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภทของสิ่งแวดล้อม / กิจกรรม 1.5 คนกับทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทของสิ่งแวดล้อม / กิจกรรม 1.5 คนกับทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรอากาศ ได้แก่ โครงสร้างชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิ ลม ความชื้น