วิทยาศาสตร์ ว41101
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบของเซลล์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บทที่ 2 การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บทที่ 2 การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
องค์ประกอบของเซลล์ ลักษณะและส่วนต่างๆ ของเซลล์พืช
องค์ประกอบของเซลล์พืช ได้แก่ nucleus, vacuole, cell wall, chloroplasts
เปรียบเทียบเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์