วิทยาศาสตร์ ว41101
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์
กิจกรรม 2.1 การลำเลียงสารผ่านเซลล์พืช (วิธีการทดลอง)
กิจกรรม 2.1 การลำเลียงสารผ่านเซลล์พืช (วิธีการทดลอง)
กิจกรรม 2.1 การลำเลียงสารผ่านเซลล์พืช (ครูสาธิตการทดลอง)
กิจกรรม 2.1 การลำเลียงสารผ่านเซลล์พืช (นักเรียนปฏิบัติการทดลอง)
คำถามท้ายกิจกรรม 2.1 การลำเลียงสารผ่านเซลล์พืช