วิทยาศาสตร์ ว41101
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์
คำถามท้ายกิจกรรม และสรุปผลการทดลอง การลำเลียงสารผ่านเซลล์พืช
คำถามท้ายกิจกรรม และสรุปผลการทดลอง การลำเลียงสารผ่านเซลล์พืช
การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
การแพร่
ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่