วิทยาศาสตร์ ว41101
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การแพร่ การลำเลียงแบบฟาซิลิเทต และการลำเลียงแบบใช้พลังงาน
ออสโมซิส
ออสโมซิส
แผนภาพออสโมซิส
วิธีการทำเครื่องออสโมมิเตอร์