วิทยาศาสตร์ ว41101
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การแพร่ การลำเลียงแบบฟาซิลิเทต และการลำเลียงแบบใช้พลังงาน
เครื่องมือออสโมมิเตอร์ แรงดันออสโมซิส แรงดันเต่ง
เครื่องมือออสโมมิเตอร์ แรงดันออสโมซิส แรงดันเต่ง
สารละลายที่เกี่ยวข้องกับการออสโมซิส
การแพร่แบบฟาซิลิเทต