วิทยาศาสตร์ ว41101
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารแบบไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
การลำเลียงโดยการสร้างถุงจากเยื่อหุ้มเซลล์ - เอกโซไซโทซิส
การลำเลียงโดยการสร้างถุงจากเยื่อหุ้มเซลล์ - เอกโซไซโทซิส
การลำเลียงโดยการสร้างถุงจากเยื่อหุ้มเซลล์ - เอนโดไซโทซิส
การลำเลียงโดยการสร้างถุงจากเยื่อหุ้มเซลล์ - เอนโดไซโทซิส (ต่อ)
การนำสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับ