วิทยาศาสตร์ ว41101
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง กลไกการรักษาดุลยภาพ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง กลไกการรักษาดุลยภาพ
การรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช (คายน้ำทางปากใบ ดูดน้ำที่ราก)
กลไกสำคัญในการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช