วิทยาศาสตร์ ว41101
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช
กิจกรรม 2.2 การคายน้ำ (วิธีการทดลอง)
กิจกรรม 2.2 การคายน้ำ (วิธีการทดลอง)
กิจกรรม 2.2 การคายน้ำ (ครูสาธิตการทดลอง ขั้น 1-3)
กิจกรรม 2.2 การคายน้ำ (ครูสาธิตการทดลอง ขั้น 4-5)
กิจกรรม 2.2 การคายน้ำ (ปฏิบัติการทดลอง สรุปผลการทดลอง คำถามท้ายกิจกรรม)