วิทยาศาสตร์ ว41101
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆ และกรด-เบสในร่างกาย
การรักษาดุลยภาพของน้ำในร่างกาย และการควบคุม
การรักษาดุลยภาพของน้ำในร่างกาย และการควบคุม
โครงสร้างและหน้าที่ของไต
โครงสร้างของหน่วยไต กระบวนการดูดกลับที่ท่อหน่วยไต