วิทยาศาสตร์ ว41101
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆ และกรด-เบสในร่างกาย
ตำแหน่งของหน่วยไต ส่วนประกอบของไต และตำแหน่งของไต่ในร่างกาย
ตำแหน่งของหน่วยไต ส่วนประกอบของไต และตำแหน่งของไต่ในร่างกาย
สมองส่วนไฮโพทาลามัส กลไกควบคุมการหลั่ง ADH