วิทยาศาสตร์ ว41101
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆ และกรด-เบสในร่างกาย
สรุปกลไกการรักษาสมดุลของแร่ธาตุในร่างกาย
สรุปกลไกการรักษาสมดุลของแร่ธาตุในร่างกาย
กิจกรรม 2.3 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับไต (นักเรียนนำเสนอข้อมูล)
การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในร่างกาย