วิทยาศาสตร์ ว41101
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกาย
การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย
การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย
แผนภาพแสดงกลไกการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย
การรักษาสมดุลของน้ำและแร่ธาตุในปลาน้ำเค็ม นกทะเล