วิทยาศาสตร์ ว41101
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกาย
ส่วนประกอบของผิวหนัง ที่รักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย
ส่วนประกอบของผิวหนัง ที่รักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย
กลไกการรักษาอุณหภูมิในร่างกาย
คำถามเกี่ยวกับ กลไกการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย
กิจกรรมศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับขนาดพื้นที่ผิวของร่างกาย