วิทยาศาสตร์ ว41101
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกาย
การรักษาอุณหภูมิร่างกายของสัตว์เลือดอุ่น สัตว์เลือดเย็น
การรักษาอุณหภูมิร่างกายของสัตว์เลือดอุ่น สัตว์เลือดเย็น
การหลบหลีกอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมของสภาพแวดล้อม
กิจกรรม 2.6 การระบายความร้อนของสัตว์ในเขตร้อน และการป้องกันการสูญเสียความร้อนของสัตว์ในเขตหนาว