วิทยาศาสตร์ ว41101
ภูมิคุ้มกันร่างกาย ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
การสร้างภูมิคุ้มกันโรคทางร่างกาย
การสร้างภูมิคุ้มกันโรคทางร่างกาย
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์ (AIDS)
นักเรียนนำเสนอเรื่อง โรคเอดส์
แบบจำลองของไวรัส HIVการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์