วิทยาศาสตร์ ว41101
ภูมิคุ้มกันร่างกาย แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ตัวอย่างการถ่ายทอดพันธุกรรมของแฝดแท้,คนในครอบครัวเดียวกัน-ต่างครอบครัว
ตัวอย่างการถ่ายทอดพันธุกรรมของแฝดแท้,คนในครอบครัวเดียวกัน-ต่างครอบครัว
ลักษณะทางพันธุกรรมที่สังเกตเห็นได้
คนที่เป็นญาติสายโลหิตเดียวกันมักมีความคล้ายคลึงแต่มีบางประการที่ผิดกันไป