วิทยาศาสตร์ ว41101
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โครโมโซมและสารพันธุกรรม
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเกิดจากการผสมกันของเซลส์สืบพันธุ์พ่อ-แม่
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเกิดจากการผสมกันของเซลส์สืบพันธุ์พ่อ-แม่
พันธุกรรม (DNA) กำหนดการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและโครโมโซมของรางกายมนุษย์
จำนวนโครโมโซมในเซลส์ร่างกายและเซลส์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ
การเพาะหอมแดงเพื่อใช้ในการศึกษาโครโมโซมของเซลส์ปลายรากผมและการแบ่งเซลส์ต่งๆของปลายรากผม