วิทยาศาสตร์ ว41101
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โครโมโซมและสารพันธุกรรม
การแบ่งเซลส์แบบไมโทชีส ถระบบ
การแบ่งเซลส์แบบไมโทชีส ถระบบ
กิจกรรมการศึกษาโครโมโซมของเซลส์ปลายรากผม(วัตถุประสงค์ สมมุติฐาน และการปฏิบัติ)