วิทยาศาสตร์ ว41101
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
โครงสร้าง DNAเคลียง of
โครงสร้าง DNAเคลียง of
โครงสร้าง DNAสัมพันธ์กับทางพันธุกรรมได้แก่ข้อมูลทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นลักษณะพันธุกรรมต่างจากเดิมได้
ลักษณะทางยีนที่ควบคุมลักษณะคางบุ๋ม
การถ่ายทอดลักษณะคางบุ๋มจากเซลส์พ่อ-แม่