วิทยาศาสตร์ ว41101
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ลักษณะการเรียนรู้เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ลักษณะการเรียนรู้เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เซลส์สืบพันธุ์และการจัด
การเขียนเพดดีกรี/พงศาวลี เพื่อถ่ายทอดทางพันธุกรรม
กิจกรรมฝึกเพิ่มเพดดิกรีแสดงการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม