วิทยาศาสตร์ ว41101
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
อาการของผู้ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย
อาการของผู้ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย
เพดดีกรีของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของโรคธาลัสซีเมีย
นร รายงานโรคธาลัสซีเมียเป็นอย่างไร อาการเป็นอย่างไรแนะการป้องกันอย่างไร
ตัวอย่างภาพผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย