วิทยาศาสตร์ ว41101
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
กิจกรรมศึกษาตรวจสอบตาบอดสี เพดดีกรีแสดงการถ่ายทอดลักษณะการบอดสี
กิจกรรมศึกษาตรวจสอบตาบอดสี เพดดีกรีแสดงการถ่ายทอดลักษณะการบอดสี
จีโนไทน์และทีโนไทน์ของตาบอดสีและแบบฝึกหัด
จีโนไทน์และทีโนไทน์ของหมู่เลือดABO
ความผิดปกติของโครโมโซมร่างกายและโคโมโซมเพศ