วิทยาศาสตร์ ว41101
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม - มิวเทชั่น
มิวเตชั่นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม
มิวเตชั่นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม
มิวเตชั่นคือยีนเปลี่ยนแปลงทำให้จีโนไทน์เปลี่ยนไปจากเดิม
สาเหตุของการเปลี่ยนมิวเตชั่นได้แก่ ธรรมชาติชักนำกับสารเคมี
ชนิดของมิวเตชั่น ประโยชน์และโทษของมิวเตชั่น