วิทยาศาสตร์ ว41101
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม - การคัดเลือกตามธรรมชาติ
สาระการเรียนรู้เรื่อง การคัดเลือกพันธ์ตามธรรมชาติ
สาระการเรียนรู้เรื่อง การคัดเลือกพันธ์ตามธรรมชาติ
ชาร์ลล์ ดาร์วิน คิดว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมจะอยู่รอดเป็นการคัดเลือกตามธรรมชาติ
นร.รายงานตย.ของการคิดเลือกตามธรรมชาติ
ปัจจัยของการคัดเลือกโดยธรรมชาติเพราะทฤษฎีการผ่าเหล่าของ ฮิวโก เดอปรีส์