วิทยาศาสตร์ ว41101
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม - การคัดเลือกตามธรรมชาติ
วิวัฒนาการเป็นการคัดเลือกโดยธรรมชาติทำให้ofรอดขยายสายพันธุ์ต่อไป
วิวัฒนาการเป็นการคัดเลือกโดยธรรมชาติทำให้ofรอดขยายสายพันธุ์ต่อไป
คำถามเกี่ยวกับการคัดเลือกตามธรรมชาติ
ทฤษฎีการเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่