วิทยาศาสตร์ ว41101
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม - การคัดเลือกพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์โดยคน
สาระการเรียนรู้เรื่อง การคัดเลือกพันธ์และปรับปรุงโดยคน
สาระการเรียนรู้เรื่อง การคัดเลือกพันธ์และปรับปรุงโดยคน
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวตย.เช่นฉายรังสีข้าวหอมดอกมะลิ105ให้เป็นข้าวพันธุ์ใหม่ๆ
ขั้นตอนการคัดเลือกปลาทับทิม
นร.รายงานบทบาทเทคโนโลยีชีวภาพต่อการปรับปรุงพันธุ์