วิทยาศาสตร์ ว41101
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม การโคลน
เทคโนโลยีชีวภาพ-พันธุวิศวกรรมเป็นการตัดต่อยีนที่นอกเหนือธรรมชาติ
เทคโนโลยีชีวภาพ-พันธุวิศวกรรมเป็นการตัดต่อยีนที่นอกเหนือธรรมชาติ
ประโยชน์ พันธุวิศวกรรมได้แก่ข้าวพันธุ์ใหม่ๆปรับปรุงพันธุ์หมู ทำให้เกิดความหลากหลายในสัตว์และพืช
ประโยชน์ พันธุวิศวกรรมได้แก่ผสมพันธุ์ปลา ผสมเทียมวัว แกะดอลลี่
โทษของพันธุวิศวกรรมเช่นต้นไม้จีเอ็มโอ เป็นอันตรายต่อชีวภาพของระบบนิเวศน์