วิทยาศาสตร์ ว41101
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม การโคลน
โทษของพันธุวิศวกรรมได้แก่พิษBTในพืชGMO ทำลายแมลงส่งผลต่อสัตว์ที่กินแมลง
โทษของพันธุวิศวกรรมได้แก่พิษBTในพืชGMO ทำลายแมลงส่งผลต่อสัตว์ที่กินแมลง
เทคโนโลยีชีวภาพ-การโคลนคือสร้างสิ่งมีชีวิตเหมือนต้นแบบทุกประการ
เทคโนโลยีชีวภาพ-การเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยนำส่วนของพืชมาเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ในสภาวะควบคุม
สายพิมพ์ดีเอ็นเอคือลักษณะทางสารพันธุกรรมเฉพาะบุคคลซึ่งลูกได้รับถ่ายททอดจากพ่อหนึ่งส่วนและแม่อีกหนึ่งว่วน