วิทยาศาสตร์ ว41101
ความหลากหลายทางชีวภาพ สปีชีส์ของสิ่งมีชีวิต
อธิบายแผนภาพแสดงขั้นตอนการเกิดสปีชีส์ใหม่กรณีมีสิ่งกีดขวางทางภูมิประเทศ
อธิบายแผนภาพแสดงขั้นตอนการเกิดสปีชีส์ใหม่กรณีมีสิ่งกีดขวางทางภูมิประเทศ
ปัจจัยที่นำไปสู่การเกิดสปีชีส์ใหม่
สรุปทบทวนบทเรียน