วิทยาศาสตร์ ว41101
ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 5 อาณษจักรโมเนรา ,โปรโตชัว, เห็ดรา ,พืช ,สัตว์
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 5 อาณษจักรโมเนรา ,โปรโตชัว, เห็ดรา ,พืช ,สัตว์
การเกิดไลเคน แพลงก์ตอน และจุลินทรีย์ ลักษณะทั่วไป ส่วนประกอบ
ลิผิด(Lipid)และภาพตัวอย่างแมลง แสดงความหลากหลายในแต่ละสายพันธุ์
คุณค่า ประโยชน์ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ กิจกรรมอภิปราย