วิทยาศาสตร์ ว41101
ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
การอภิปรายโต๊ะกลม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ การแยกสปีชีส์สิ่งมีชีวิตและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
การอภิปรายโต๊ะกลม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ การแยกสปีชีส์สิ่งมีชีวิตและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
นักเรียนวิเคราะห์การแก้ปัญหาการสร้างเขื่อนที่จะส่งผลให้ป่าไม้หน้าเขื่อนที่มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายถูกน้ำท่วม
(ต่อ)
แบบทดสอบท้ายบท จำนวน10ข้อ