วิทยาศาสตร์ ว41101
ธาตุและสารประกอบ พันธะเคมี / ธาตุหมู่ 1A, ธาตุหมู่ 2A, ธาตุหมู่ 7A, ธาตุหมู่ 8A
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม
การเกิดพันธะเคมี