วิทยาศาสตร์ ว41101
ธาตุและสารประกอบ พันธะเคมี / ธาตุหมู่ 1A, ธาตุหมู่ 2A, ธาตุหมู่ 7A, ธาตุหมู่ 8A
เงื่อนไขการเกิดพันธะโควาเลนต์
เงื่อนไขการเกิดพันธะโควาเลนต์
การเกิดพันธะไอออนิก และพันธะโลหะ
คุณสมบัติธาตุหมู่ 1A และ 2A / การเกิดปฏิกิริยาของธาตุหมู่ 1A และ 2A