วิทยาศาสตร์ ว41101
ธาตุและสารประกอบ พันธะเคมี / ธาตุหมู่ 1A, ธาตุหมู่ 2A, ธาตุหมู่ 7A, ธาตุหมู่ 8A
การเกิดประจุและแรงยึดเหนี่ยว ระหว่างประจุของธาตุหมู่ 1A และ 2A
การเกิดประจุและแรงยึดเหนี่ยว ระหว่างประจุของธาตุหมู่ 1A และ 2A
คุณสมบัติและการจัดเรียงอิเล็กตรอน ของธาตุหมู่ 7A
คุณสมบัติและการจัดเรียงอิเล็กตรอน ของธาตุหมู่ 8A
ประโยชน์ของก๊าซเฉื่อย หรือก๊าซมีตระกูล