วิทยาศาสตร์ ว41101
ธาตุและสารประกอบ โลหะแทรนซิชั่น
กิจกรรม 6.1 สมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก (วิธีการทดลอง ผลการทดลอง)
กิจกรรม 6.1 สมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก (วิธีการทดลอง ผลการทดลอง)
กิจกรรม 6.1 สมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก (สรุปผลการทดลอง)
โครงสร้างผลึก NaCl และสมบัติการนำไฟฟ้า
ตารางเปรียบเทียบสมบัติของธาตุหมู่ 1A, 2A, 7A, 8A