วิทยาศาสตร์ ว41101
ธาตุและสารประกอบ โลหะแทรนซิชั่น
การทดลอง คุณสมบัติการนำไฟฟ้าของ NaCl
การทดลอง คุณสมบัติการนำไฟฟ้าของ NaCl
การทดลอง คุณสมบัติการละลาย และการนำไฟฟ้าของ คอปเปอร์ซัลเฟรต
กิจกรรม 1.2 จุดเดือด จุดหลอมเหลว ของสารประกอบไอออนิก
การทดลองคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของ NaOH