วิทยาศาสตร์ ว41101
ธาตุและสารประกอบ โลหะแทรนซิชั่น
โลหะแทรนซิชั่น และการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
โลหะแทรนซิชั่น และการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
กิจกรรม 1.3 การทดลองเปลี่ยนสีของสารประกอบแทรนซิชั่นบางชนิด (ทำการทดลอง)
กิจกรรม 1.3 การทดลองเปลี่ยนสีของสารประกอบแทรนซิชั่นบางชนิด (สรุปผลการทดลอง)
สรุปสมบัติของธาตุแทรนซิชั่น