วิทยาศาสตร์ ว41101
ธาตุและสารประกอบ ธาตุกึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี
สมบัติของธาตุกึ่งโลหะ ประโยชน์และการนำไปใช้
สมบัติของธาตุกึ่งโลหะ ประโยชน์และการนำไปใช้
ความหมาย ที่มา และการค้นพบ ธาตุกัมมันตรังสี
ชนิดและสมบัติของรังสี