วิทยาศาสตร์ ว41101
ธาตุและสารประกอบ ธาตุกึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี
ตัวอย่าง สิ่งของเครื่องใช้ที่ทำจากบอกไซต์ (ธาตุกึ่งโลหะ)
ตัวอย่าง สิ่งของเครื่องใช้ที่ทำจากบอกไซต์ (ธาตุกึ่งโลหะ)
ความหมายครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี
ตัวอย่าง การคำนวณหาครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี
การคำนวณหาครึ่งชีวิตของไอโอดีน